course-image
 • 11.990 ден. со вклучен ДДВ

 • Почеток на курсот
  17.08.2021
 • Времетраење на курсот

  2 месеци (32h)

 • Динамика на оддржување

  2 средби седмично по 2 часа

 • Останати места

  0

Front-end со React и Angular

Вработи се со помош на нашaта обука.

Научи да развиваш апликации и изгради го следниот Facebook.

Програмските јазици се фундаментални блокови кои се користат за градење модерни апликации. Повеќето апликации денес се состојат од два основни делови таканaречени frontend и backend.

Основна цел на обуката е да ги научи посетителите на основите за frontend развивање на софтвер со користење React и Аngular, и да ги подготви за решавање на задачи во реалниот свет на програмирањето.

Обуката ќе ги воведе посетителите во основите на Frontend развој. Со помош на React и Angular, посетителите ќе бидат способни да градат моќни и интерактивни Frontend апликации.

Секоја средба ќе вклучува вежби и практични задачи како дел од процесот на учење. Исто така во текот на обуката студентите ќе работат во мали групи на проекти за градење апликации со цел да стекнат уште подлабоки практични знаења.

Уверение

После секој завршен курс се издаваат уверенија и тоа според неколку критериуми: на основа на завршен тест, присуство активност, решени задачи и сл.

Кандидатите со успех од над 70% се здобиваат со уверение за “Успешно завршен курс”, додека сите останати добиваат уверение за “Посетуван курс”.

Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Знаење со кое ќе можат да изградат апликации од една страна со помош на React и Angular

 • Ќе ја сфатат моќта на градењето компоненти во React

 • Mожност сами да дизајнирате апликации

 • Неопходни концепти кои стојат позади React и Angular апликациите

 • Работа со настани (events)

 • совети, трикови и модерни најдобри практитки за градење на професионални апликации

Програма
 • ES6, ES…

 • Understanding "let" and "const"

 • Arrow Functions

 • Exports and Imports

 • Understanding Classes

 • Classes, Properties and Methods

 • The Spread & Rest Operator

 • Destructuring

 • What is TypeScript?

 • JS vs TS

 • What is React?

 • React Concepts

 • Component Architecture

 • One Way Data Flow

 • Setting up the environment

 • Installing Node JS

 • NPM vs YARN

 • VSCode settings

 • Generating a React Project

 • Create React App

 • React Project Setup

 • Creating Components

 • Class vs function components

 • State vs Props

 • Thinking In JSX

 • Conditional Rendering in JSX

 • Events and Attributes

 • Single Page Application

 • React Router

 • Linking Between Routes

 • Organizing Our Routes

 • Query Strings and URL Parameters

 • Inline CSS

 • CSS in JS

 • CSS Modules

 • Styled Components

 • Why Hooks?

 • Rules for Using Hooks

 • The State Hook

 • State Setter Callback Function

 • Multiple State Hooks

 • What are "Side Effects" & Introducing useEffect

 • Using the useEffect() Hook / useEffect & Dependencies

 • Effect Cleanup Functions

 • Multiple Effect Hooks

 • Fetching Content

 • Axios vs Fetch

 • Outputting Lists & Conditional Content

 • Optional: map()

 • {keyP attribute

 • What is Angular?

 • Angular Concepts

 • Component Architecture

 • Two-Way Data Binding

 • Setting up the environment

 • Installing Node JS

 • NPM vs YARN

 • VSCode settings

 • Generating Angular Project

 • Create Angular App

 • Angular Project Setup

 • Splitting Apps into Components

 • Creating a New Component

 • Module Introduction

 • Understanding the Role of AppModule and Component Declaration

 • Using Custom Components

 • Using Local References in Templates

 • CSS & SASS

 • ngClass

 • ngStyle

 • Introduction

 • Component lifecycle hooks overview

 • Lifecycle sequence

 • OnChanges

 • AfterView

 • Introduction

 • Routing in a Nutshell

 • Configuring Routes

 • RouterOutlet

 • RouterLink

 • RouterLinkActive

 • Getting the Route Parameters

 • Route Parameters Are Observables

 • Routes with Multiple Parameters

 • Query Parameters

 • Subscribing to Multiple Observables

 • Programmatic Navigation

 • Introduction

 • ngIf

 • ngFor

 • ngFor and Change Detection

 • ngFor and Trackby

 • Creating Custom Directives

 • Using HostListener to Listen to Host Events

 • Using HostBinding to Bind to Host Properties

 • When do we need the @ViewChild decorator?

 • What are Angular Services?

 • Dependency Injection

 • Hierarchical Dependencies

 • Show Data from Angular Services

 • SET and GET Methods

 • Defining the Input and Output

 • Parent to child component

 • Child to parent component

 • Sharing data between sibling components

 • Sharing data using ViewChild property

 • Sharing data between not related components via service

 • Asynchronous Programming

 • Observables versus Promises

 • Asynchronous Request with Observables

 • Asynchronous Request with Promises

 • Introduction

 • Built-in pipes

 • Parameterizing a pipe

 • Chaining pipes

 • Custom pipes

 • Types of Forms

 • ngModel

 • Adding Validation

 • Specific Validation Errors

 • Styling Invalid Input Fields

 • Cleaner Templates

 • ngForm

 • ngModelGroup

 • Control Classes and Directives

 • Disabling the Submit Button

 • Working with Check Boxes

 • Working with Drop-down Lists

 • Working with Radio Buttons

 • Introduction

 • Creating Controls Programmatically

 • Adding Validation

 • Specific Validation Errors

 • Implementing Custom Validation

 • Asynchronous Operations

 • Asynchronous Validators

 • Validating the Form Input Upon Submit

 • Nested FormGroups

 • FormArray

 • FormBuilder

 • Introduction

 • Fetch data with http.get()

 • Sending data

 • Headers

Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде на уплатница во готово или на две месечни рати.

За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

Потребни предзнаења

За следење на овој курс се потребни основни предзнаење на HTML и CSS.

Предавач
lecturer-image
Александра Нацеска

Експерт за Front-end дизајн и развој на веб страни. Предавач на курсот “Развој на веб страни - HTML, CSS и JavaScript”.

Контактирај го предавачот