Започни кариера во ИТ индустријата
Опис на курсот

Поседуваш одредено теориско знаење, но ти недостига практично знаење? Сакаш да се усовршиш во областа на програмирање и да започнеш да градиш кариера во ИТ индустријата?

Курсот Основи на компјутерски науки и развивање софтвер ти нуди можност да го надополниш своето знаење во областа на програмирањето и полесно да се вклопиш во секоја ИТ компанија.

Погледни ја целосната програма.

Програма

Object Oriented Programming 

 • Basic Data Types and Arrays
 • Collections: List, Set, Map
 • Classes and Interfaces: encapsulation and polymorphism
 • Program flow constructs: while, for-each, recursion etc.
 • Template Classes (Generics)
 • Design Patterns: Adaptor, Decorator, Factory, Visitor etc.

Data Representation

 • CSV and Fixed Width formats
 • XML, XML Schema, XPath and XSLT
 • JSON, JSON Schema, JSON Path
 • YAML

Data Structures, Data Algorithms and Databases

 • List, Set, Map, Tree, Directed and Undirected Graph
 • Sorting (Bubble, Merge and Quick Sort), Tree Traversing (pre-order, in-order, post-order), Depth First Search and Bread First Search
 • Relational Databases: modeling, insertion, querying, filtering , aggregations, transactions, indexes, ACID principles
 • ORM (Object to Relational Mapping) principles with Hibernate/JPA examples

Network Protocols

 • IP and addressing
 • TCP, UDP, DHCP, DNS,
 • IMAP, POP3, SMTP
 • SSL/TLS
 • HTTP

API Basics

 • SOAP Web Services, WSDL
 • Restful Web Services, Swagger, RAML
 • API Gateway (security, throttling, quality of service)

OS Basics

 • Windows OS Basics
 • Linux OS Basics
 • Virtualization and Containers: Virtual Box, Docker and Vagrant

Software Development Cycle

 • Source Version Control: Git, SVN
 • Dependency Management: Maven, npm
 • JIRA: working with Projects and Issues
 • Jenkins and build automation
 • SCRUM project management
 • Quality assurance and Testing

Soft Skills

 • Communication skills and business communication
 • SMART goals, planning and time management
 • Work ethics, company culture and conflict resolution
Што ќе научите

По успешно завршување на овој курс, кандидатите ќе можат самостојно да:

 • инсталираат и да одржуваат оперативни системи и апликации;
 • да раководат со пристап до компјутерски мрежи;
 • да раководат со развој и одржување софтвер;
 • да користат бази на податоци, директно или со помош на наменски креирани апликации;
 • да креираат апликации со помош на програмскиот јазик Java;
 • да креираат и да користат веб-сервиси, и др.
 • комуницираат на професионален начин;
 • да разберат што е компаниска култура и кои се прифатливи начини на однесување во рамките на една компанија;
 • да поставуваат SMART-цели;
Распоред и динамика

Динамиката на курсот “Основи на компјутерски науки и развивање на софтвер” е 4 до 5 дена во неделата, 8 часа на ден. Нема да биде лесно, но верувајте ни, ќе биде ИНТЕРЕСНО!

Потребни предзнаења

Основни познавања од програмирање, концепти за развивање на софтвер и работа со оперативни системи.
Одлично познавање на англиски јазик.