Политика за приватност

Вовед

Правото на приватност и заштита на лични податоци е приоритет на ДООЕЛ ИнтерВоркс. Принципите за заштита на личните податоци на вработените, клиентите, кандидатите за работа, кандидатите на курсевите, вработените кај добавувачите, кои се детално елаборирани во правилниците за приватност на компанијата ⋮IWConnect, се применети во процесите и политиките на компанијата.

Политика за приватност

⋮IWConnect посветува големо внимание на заштитата на лични податоци во сите нејзини бизнис процеси, имплементирајќи ги стандардите кои се поставени од регулативата за заштита на лични податоци во Република Северна Македонија.

Со цел да се промовира воспоставениот концепт за заштита на приватноста во ⋮IWConnect и да се разјасни начинот на кој ги обработуваме личните податоци на посетителите и кандидатите на курсевите при нивната посета или регистрација на веб страницата на ИВ Едукативниот Центар (во понатамошниот текст веб страницата), како и при аплицирање за курсевите во нашиот едукативен центар, ја имаме развиено оваа политика за приватност.

Оваа Политика за приватност не се однесува на вашата посета на други веб страници до кои пристапувате преку нашата веб страницa.

Политика на ⋮IWConnect е дека личните податоци како што се име, адреса, телефонски број, електронска пошта и други лични податоци (опсегот и категориите на обработените податоци може да бидат различни во секој поединечен случај, во зависност од ситуацијата и од субјектот на податоците) остануваат приватни и доверливи. Ние не ги продаваме ниту изнајмуваме вашите лични информации на други.

Ние ги користиме личните информации само врз правни основи, како што се: вашите лични податоци се неопходни за да ги извршуваме нашите обврски според кој било договор со вас, или да ги почитуваме нашите законски обврски или нашите легитимни интереси и/или врз основа на претходно дадена согласност која што може да ја повлечете (во одредени околности) во секое време по давањето на истата (како што е опишано подолу).

Оваа политика се однесува на посетителите на веб страницата на ИВ Едукативниот Центар, кандидатите на курсевите и ги опишува важните теми поврзани со вашите податоци и нивната приватност.

Ве молиме внимателно прочитајте ја оваа политика за приватност, со цел да разберете како ги чуваме и што правиме со вашите лични податоци.

Собирање и користење на лични податоци

Кои лични податоци ги обработуваме?

Ги обработуваме вашите лични податоци само доколку ги доставите доброволно со регистрирање на нашата веб-страна за да аплицирате за курс, како вашите контакт информации и избраниот курс. Дополнително, доколку побарате да добиете информации за Услугите за Образование, или дадете повратни информации за Услугите за Образование, ќе ви биде побарано да обезбедите контакт информации за да можеме да го комплетираме вашето барање.

За заштита на системот, секој пат кога ќе ја посетите нашата веб-страна, нашиот веб-сервер привремено ги регистрира вашето домен и IP адреса на работната станица, заедно со некои други технички детали за сесијата или посетата на веб-страницата.

За кои цели ги собираме вашите лични податоци?

Ги користиме вашите лични информации за да обработиме вашата апликација за курс со цел да продолжиме со процесот на договор. Вашите контакт информации исто така ќе бидат користени за да се комплетираат барањата иницирани од вас од оваа веб-страница.

Вашите лични податоци нема да бидат обработувани за никаква друга цел освен за целта за која биле собрани. Обработката на вашите лични податоци за друга цел може да се изврши само на основа на претходен соглас.

Правна основа за користење на вашите лични податоци

За користење на вашите лични податоци, како што е определено во оваа политика за приватност, земаме предвид следните правни основи:

а) Користењето на вашите лични податоци е неопходно за извршување на нашите обврски според било кој договор со вас (на пример, да ги исполниме и/или почитуваме нашето заедничко договорување за обезбедување на одредени типови на образовни услуги); или

б) Користењето на вашите лични податоци е неопходно за исполнување на нашите правни обврски

в) Кога ниту (а) ниту (б) не се применуваат, користењето на вашите лични податоци е неопходно за нашите легитимни интереси или легитимните интереси на другите (на пример, за обезбедување на безбедноста на нашата веб-страница). Нашите легитимни интереси се:

1) Управување, раст и развој на нашиот бизнис;

2) Работна способност на нашата веб-страница;

3) Обезбедување безбедна работна околина за нашите вработени и посетители;

4) Маркетинг, истражување на пазарот и развој на бизнисот;

5) Пружање услуги на нашите клиенти, вклучувајќи кандидати за курсеви, вршење плаќања и наплата, за да знаеме на која страна обезбедуваме услуги;

6) Поставување, следење и обезбедување исполнување на нарачки со нашите снабдувачи; и

7) За внатрешни административни цели

д) Можеме да ги користиме вашите лични податоци кога сте дале ваша согласност и во таков случај, имате право (во одредени околности и ако тоа не влијае на нашите договорни обврски со вас, правни обврски и легитимни интереси) да ја повлечете оваа согласност во секое време што нема да влијае на законитоста на обработката пред вашата согласност да биде повлечена. За повлекување на согласноста, контактирајте не на legal@iwconnect.com.

Деца

Ние го признаваме приватниот живот на децата и ги охрабруваме родителите и старателите активно да се вклучат во онлајн активностите и интересите на нивните деца.

Децата не можат самостојно да се пријават за курс и целата процедура на регистрација, која вклучува активности вон мрежа, може да се изврши само во присуство на родител или старател.

Ако кандидатот кој ја прифаќа оваа политика на приватност е дете (под 18 години), тоа треба да се реализира во присуство и со одобрение на родител или старател.

Subscribe for news
X

One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.

MK